Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Prawa człowieka

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Alexy Robert: Teoria praw podstawowych // Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010
 2. Andrzejczuk Robert: Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia.- Lublin: TNKUL, cop. 2004
 3. Azjatyckie systemy praw człowieka: inspiracja uniwersalna, uwarunkowania kulturowe, bariery realizacyjne / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
 4. Bieńczyk-Missala Agnieszka: Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005
 5. Bieńczyk-Missala Agnieszka: Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka: międzynarodowe instytucje i instrumenty.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018
 6. Dybowski Maciej: Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007
 7. Fuks Tadeusz: Prawo człowieka do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi: standardy międzynarodowe i ich realizacja w Polsce.- Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995
 8. Gajda Agnieszka: Kierunki rozwoju instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. -Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2013
 9. Gawin Magdalena, Markiewicz Barbara, Nogal Agnieszka Maria, Wonicki Rafał: Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
 10. Gronowska Bożena [et al.]: Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005
 11. Europejski system ochrony praw człowieka: inspiracja uniwersalna, uwarunkowania kulturowe, bariery realizacyjne / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach].- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
 12. Jasiński Filip: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.- Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2003
 13. Jasionek Stanisław: Prawa człowieka. -Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2005
 14. Kantowicz Ewa: Ochrona praw dziecka : w kontekście działalności UNICEF.- Warszawa: "Żak", [1996]
 15. Kudyba Karolina, Wojnarowska Małgorzata: Prawa człowieka w edukacji globalnej - źródła, wiedza, praktyka: materiały dla nauczycieli. -Kraków : Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2012
 16. Łopatka Adam: Międzynarodowe prawo praw człowieka: zarys. -Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, cop. 1998
 17. Mandle Jon: Globalna sprawiedliwość. -Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2009
 18. Matysiuk Renata, Rosa Ryszard: Bezpieczeństwo i prawa człowieka w systemie KBWE/OBWE.- Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008
 19. Michałowska Grażyna: Prawa człowieka i ich ochrona. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005
 20. Michałowska Grażyna: Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007
 21. Michałowska Grażyna: Problemy ochrony praw człowieka w Afryce. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008
 22. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz. -Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2008
 23. Osuch Maciej, Bojarska Lucyna: Prawa człowieka w szkole: niezbędnik aktywnego rodzica: rodzice, szkoła, uczeń. -Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008
 24. Pedagogiczne aspekty paktów praw człowieka i konwencji praw dziecka: założenia i rzeczywistość / %red. nauk. Maria Jakowicka, Krystyna Stech.- Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000
 25. Prawa człowieka: dokumenty międzynarodowe / oprac. i przekł. [z ang., fr., ros.] Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik.- Toruń: "Comer", 1993
 26. Prawa człowieka: wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. -Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009
 27. Prawa człowieka i świat wartości: praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego.- Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011
 28. Prawa człowieka: zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.].- Kraków : "Zakamycze", 2004
 29. Prawa i wolności człowieka w edukacji: praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Rosy.- Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2003
 30. Prawa i wolności człowieka w systemie Unii Europejskiej / wybór i oprac. Mariusz Dobijański.- Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006
 31. Rola organizacji pozarządowych w działalności na rzecz praw i wolności człowieka / wybór i oprac. Mariusz Dobijański, Beata Bocian.- Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009
 32. Społeczeństwo i polityka we współczesnej Azji: wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Zuzanna Osmólska.- Toruń: Adam Marszałek, cop. 2015
 33. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Marka Chmaja.- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008

 

 

Artykuły z czasopism

 1. Dąbrowska Genowefa: Prawa człowieka w Polsce i na świecie // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 7-8
 2. Golik Marita: Dziecięce listy do świata // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 31-32
 3. Kozak Małgorzata: Edukacja o prawach człowieka : problemy realizacyjne // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 10-18
 4. Ksieniewicz Monika: W obronie równości praw // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 30-32
 5. Marek Lucyna: Podstawowe prawa człowieka (scenariusz lekcji wychowawczej) // Aura. - 2004, nr 2. Dodatek ekologiczny nr 113, s. 10
 6. Mathea Eugenia: Prawa człowieka, prawa dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 4, s. 24-27
 7. Mróz Agnieszka: Prawa człowieka. Scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 18-19
 8. Mróz Agnieszka, Wojnar Małgorzata: Wierzę w człowieka: projekt edukacyjny // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 10-15.
 9. Nowicki Marek: Co to są prawa człowieka? // Niebieska Linia. - 2000, nr 1, s. 6-9
 10. Pogorzelska Marzanna: Lekcja języka - lekcją praw człowieka // Języki Obce w Szkole. Angielski. Francuski. Niemiecki. Łacina. - 2008, nr 3, s. 97-100
 11. Sewastinowicz Monika: Wychowanie zgodne z przekonaniami // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 5, s. 20-23
 12. Staszewska Anna: Każdy ma prawo do sądu // Niebieska Linia. - 2001, nr 4, s. 22
 13. Wlazły Danuta: Prawa i powinności człowieka : scenariusz zajęć dla klas IV // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 12
 14. Wojtaszewska Lidia: Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-23
 15. Żurawińska Katarzyna: Edukacja w zakresie praw człowieka na poziomie wczesnoszkolnym // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 131-145