Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

 

Wypalenie zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1.  Litzcke Sven Max : Stres, lobbing i wypalenie zawodowe.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007 

2.  Schroder Jorg-Peter : Wypalenie zawodowe  - drogi wyjścia jak dokonać trwałej przemiany. –Warszawa : BC Edukacja, 2008  

3.  Wypalenie zawodowe / pod red. Heleny Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 

4.  Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydaw. KUL, 2009. 

 

 

 

Artykuły z książek

 

1.  Górska Iwona : Nauczyciel wobec agresji w szkole – radzenie sobie ze stresem i obciążeniem psychicznym w kontekście syndromu wypalenia zawodowego (komunikat a badań) // W : Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera . - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2004.  - S. 81-107  

2.  Hałaj Joanna Barbara : Stres organizacyjny a syndrom wypalenia zawodowego w grupie zawodowej nauczycieli W : // Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 247-251  

3.  Jackowska Ewa : Osobowość jako modyfikator wypalenia zawodowego u nauczycieli szkolnictwa specjalnego W : // Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 369-381 

4.  Kozak Stanisław : Wypalenie zawodowe jako skutek długotrwałego stresu zawodowego W : // Kozak Stanisław : Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 131-169

5.  Palak Zofia : Kondycja pedagoga specjalnego w kontekście zespołu wypalenia zawodowego W : // Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 109-119 

6. Palak Zofia, Lubiarz  - Oleksiewicz Dominika  : Zespół wypalenia zawodowego w pracy nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych // W : Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 32-42  

7.  Perz Katarzyna : Agresja jako reakcja na stres u nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym W : // Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007. - S. 88-95  

8.  Plichta Piotr : O potrzebie badania związków między wypaleniem zawodowym a hierarchia wartości pedagogów specjalnych W  : // Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  2008 . - S.  96-103 

9. Schneider Małgorzata : Wpływ stresu na wypalenie zawodowe wśród nauczycieli    W : // Komunikacja społeczna w edukacji : inspiracje, analizy, działania / pod red. Mirosławy Nowak - Dziemianowicz, Kazimierza Czerwińskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. - S. 126-137 

10.  Seredyńska Anna : Wypalenie zawodowe  - objawy , przyczyny i sposoby zapobiegania // W : Oblicza pedagogii : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Jarkiewicz. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 215-230  

11. Siudem Anna : Style radzenia sobie ze stresem a wypalenie zawodwe wśród nauczycieli // W : Człowiek w środowisku pracy / pod red.  Grażyny E. Kwiatkowskiej i  Anny Siudem.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2011. - S. 91-103. Bibliog

12. Świątoniowska Marta : Syndrom wypalenia zawodowego W : //  Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. VI, Su - U [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - S. 83-87 

13. Wons Agata : Wypalenie zawodowe  W : // Psychologia : podręcznik dla studentów kierunków medycznych / pod red. Anny Trzcienieckiej-Green. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2006. - S. 407-424  

14.  Żłobicki Wiktor : Nauczycielski niebyt. O syndromie wypalenia zawodowego W : // Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badń i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000. -  S. 391-402   

 

 

Artykuły z czasopism

 

1. Bernasiewicz Maciej, Czerkawski Andrzej : Wypalenie zawodowe i stres pracowników placówek resocjalizacyjnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2011, nr 2, s. 21-26

2.  Będzińska -  Wosik Bożena : Nauczycielu, nie daj się wypalić! // Dyrektor Szkoły.- 2003, nr 7/8, s. 47-48

3. Bibik Renata : Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu  // Dyrektor Szkoły.- 2008, nr 12, s. 16-19

4. Brudnik Maria : Zachowanie uczniów podczas lekcji a wypalanie się nauczycieli wychowania fizycznego // Kultura Fizyczna.- 2008, nr 7-8, s. 23-28

5. Chodkiewicz Jan : Skazani na wypalenie ? // Remedium.- 2006, nr 1, s. 21-23

6. Chorab Monika : Wstęp do autodiagnozy // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 4, s. 23-26

7.  Cichoński Rafał : Syndrom wypalenia zawodowego w zawodzie nauczycielskim // Lider. -2012, nr 5, s. 19-21

8. Dzierzgowska Irena : Pracować z entuzjazmem // Dyrektor Szkoły.- 2006, nr 5, dod. Akademia Zarządzania ,,Dyrektora Szkoły’’ s. I-VIII

9.  Dzierzgowska Irena : Wypalenie zawodowe nauczycieli  // Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 3, dod. Akademia Zarządzania ,,Dyrektora Szkoły’’ nr 7, s. I-VIII

10.  Jonakowska Ewa : Jak płonąć, aby nie zgasnąć? – o wypaleniu zawodowym nauczycieli // Życie Szkoły. -2013, nr 6, s. 28-31

11. Kazimierowicz Marek : Wypalenie zawodowe nauczycieli – fikcja czy rzeczywistość?// Nowa Szkoła. – 2012, nr 10, s. 26-31

12. Korczyński Stanisław : Przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego nauczycieli // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2013, nr 3, s. 10-20

13. Kozłowski Waldemar : Gdy brakuje energii i chęci do pracy… // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 31-35

14. Krawulska – Ptaszyńska Anna : Wypalenie zawodowe u nauczycieli // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -1996, nr 8, s. 9-12

15. Kurtek Paweł : Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego // Edukacja. – 2010, nr 4, s. 104-113

16. Lorenc –Steinmec Aleksandra, Zaremba Alicja : Zapobiec kryzysowi czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 29-35

17. Łuba Małgorzata :  Zawodowy kryzys - kilka słów o wypaleniu zawodowym i sposobach radzenia sobie z nim // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 2, s. 25-28

18. Mastalerz Magda : Wypalenie zawodowe  - równia pochyła // Remedium. – 2009, nr 11, s. 22-23

19.   Miłkowska Grażyna : Syndrom ,,wypalania się’’ u nauczycieli dzieci autystycznych i upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna.- 1989, nr 5, s. 323-330

20. Nawrot Jacek : Między powołaniem a wypaleniem // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2005, nr 4, s. 28-33

21. Niemierko Bolesław : Wypalamy się w pracy z młodzieżą // Nowa Szkoła. – 2012, nr 2, s. 14-15

22. Nowak Małgorzata : Nie daj się wypalić // Nowa Szkoła. – 2001, nr 10, s. 21-23

23. Osuch Maciej : Wypalenie zawodowe czyli  Dr Jekyll i Mr Hyde // Dyrektor Szkoły. -2008, nr 2, s. 48-49

24. Pec Katarzyna : Wypalenie zawodowe nauczycieli wf – dlaczego warto się nim zajmować? // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 8, s. 28-32

25. Pec Katarzyna : Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.-  2005, nr 6-7, s. 28-33

26.  Piotrowska Maja : Konieczne jest społeczne wsparcie… // Nowa Szkoła. -2006, nr 2, s. 18-25

27. Polkowski Tomasz : Wypalenie zawodowe wychowawców // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2005, nr 10, s. 29-35

28. Radwańska Jadwiga : Work – life balance – jak się bronić  przed wypaleniem // Psychologia w Szkole. -2009, nr 2, s. 38-47

29. Ruszel Magdalena Ewa : Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia zawodowego // Edukacja i Dialog.- 2008, nr 195, s. 29-31

30.  Sokołowska Ewa : Jak się nie wypalić zawodowo? // Psychologia w Szkole.- 2007, nr 3, s. 13-24

31.Szmagalski Jerzy : Wypalenie zawodowe a stres w pracy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2004, nr 4, s.  3-12

32. Śliwerski Bogusław : Istota, zakres i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli // Meritum.- 2012, nr 3, s. 20-24

33. Tomal  Violetta : Wypalenie zawodowe nauczycieli // Nowa Szkoła. – 2002, nr 8, s. 18-24

34. Walczykowska Karolina : Wypaleniu zawodowemu można zapobiec // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 1, s. 17-20

35. Zajdel Krzysztof : Nie tylko o wypaleniu zawodowym // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 7, s. 49-51

36. Zawodowska Janina : Wypalenie zawodowe – mit czy realny problem ? // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 9-10

37. Zbyrad Teresa : O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2008, nr 8, s. 41-47

38. Ziółkowska – Maciaszek  Dorota : Uważaj na wypalenie zawodowe // Dyrektor Szkoły.- 2013, nr 7, s. 43-46