Smaller Default Larger

Dział Informacyjno - Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

                                                                         za lata 1996-2008

 

Hasła : Dziecko -  rozwój

           Dziecko - rozwój psychofizyczny

           Dziecko niepełnosprawne

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Bogdanowicz Marta : Integracja percepcyjno - motoryczna : teoria -diagnoza -terapia. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej, 2000    M 372.4

2. Bogdanowicz Marta, Kisiel Bożena, Przasnyska Maria : Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998     M 159.9

3. Byers Richard, Rose Richard : Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych : opracowanie metodyczne dla nauczycieli. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2002    M 376

4. Dennison Paul, Dennison Gail : Kinezjologia edukacyjna dla dzieci. Warszawa : Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, 2003     M 372.4

5. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie /pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005    M 376

6. Gunia Grażyna : Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej. Kraków : “Impuls”, 2006

 M 376

7. Jarkowska Agnieszka Ewa : Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością. Tychy : Maternus Media, 2004  M 376

8. Kaja Barbara : Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej gającej rozwój dziecka. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2001   M  376

9 . Logopedia : teoria i praktyka / pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki. Wrocław : Agencja Wydawnicza a linea, 2005    M 376

10. Minczakiewicz Elżbieta Maria, Grzyb Barbara, Gajewski Łukasz : Dziecko ryzyka a wychowanie elementarz dla rodziców. Kraków : “Impuls”, 2005   M  376

11. Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod. red. Aliny Czapigi. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004

M 159.9

12. Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2005    M 37.01/.08

13. Sherborne Weronika : Ruch rozwijający dla dzieci. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005   M 61

14. Walkiewicz Małgorzata : Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia u słabo widzących. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2002   M 376

15. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole / pod. red. Teresy Serafin. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005   M 376

16. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami / red. Grażyna Walczak. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005    M 376

17. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria, metodyka, przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. Kraków : “Impuls”, 2004   M 376

18. Współczesne kierunki wczesnej diagnozy i wczesnej rewalidacji dziecka z wadą słuchu / pod. red. Hanny Siedleckiej i Ewy Kulczyckiej. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2000   M  376

 

Artykuły

 

1. Bogdanowicz Marta, Kulka Dorota, Łockiewicz Marta : Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy- i czterolatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8 s. 14-18

2. Brejak Wojciech : Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania // Życie Szkoły. - 2005, nr 2 s. 14-20

3. Brzezińska Anna : Wspomaganie rozwoju // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 5 s. 26-29

4. Cygal Anna : Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6 s. 43- 45

5. Dębicka Izabela : Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych // Nauczanie Początkowe. - 2004/05, nr 3 s.41- 46

6. Gelleta- Mac Izabela : Wspomaganie rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8 s. 12-16

7. Kozera Agnieszka : Wspomaganie rozwoju samodzielności poznawczej // Życie Szkoły. - 2005, nr 6 s. 34-35

8. Krauze- Sikorska Hanna, Kuszak Kinga : Jak pomóc dziecku // Życie Szkoły. - 2007, nr 3 s. 5-10

9. Lachiewicz Elżbieta : Jak rozwijam twórczą aktywność uczniów // Nauczanie Początkowe. - 2001/02, nr 3 s. 45- 48

10. Lubomirska Krystyna : Wspomaganie rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1 s. 5-9

11. Nikratowicz Mirosława : Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. -2004, nr 3 s. 45-46

12. Połeć Bożena : Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, wzrokową, koordynację słuchowo - wzrokową oraz doskonalące sprawność manualną dziecka – do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców // Nauczanie Początkowe. - 2004/05, nr 2 s. 79-91

13. Puślecki Władysław : Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów // Życie Szkoły. - 2006, nr 10, s. 6-12

14. Puślecki Władysław : Wspieranie rozwoju uczniów // Życie Szkoły. - 2006, nr 9 s. 5-11

15. Pufal -Struzik Irena : Rozwijanie i wspomaganie twórczego rozwoju dzieci w procesie edukacji // Nauczanie Początkowe. - 2003/04, nr 3 s. 23-27

16. Stawecka Anna : Stymulowanie rozwoju wyobraźni uczniów klas początkowych przez zajęcia plastyczne // Nauczanie Początkowe. - 2006/07, nr 3 s. 12-22

17. Styczyńska Marianna : Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10 s. 46- 48

18. Szymańska - Paruszkiewicz Teresa : Wczesna interwencja logopedyczna zapobiegająca wadom wymowy // Nauczani Początkowe. - 2005/06, nr 2 s. 35-38

19. Tomczyk Joanna : Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka // Życie Szkoły. - 2006, nr 5 s.56-60

20. Uszyńska - Jarmoc Janina : Metody wspierania aktywności edukacyjnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9 s. 3-11

21. Wiatrowska Leokadia : Wiem i muszę pomóc // Życie Szkoły. - 2007, nr 3 s. 11-15

22. Wruk Sylwia : Zabawy wspomagające rozwój umysłowy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004,nr 4 s. 34-36