Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

STAROŚĆ

 

HASŁO : STAROŚĆ

             LUDZIE STARZY

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Badura – Madej Wanda: Przemoc w rodzinie . - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - s. 97-103 : Przemoc wobec osób starszych
 2. Bartoszewski Jerzy: Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego. - Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1978
 3. Borsowa Irena: Encyklopedia seniora. -Warszawa: ,, Wiedza Powszechna”, 1986
 4. Bromley D. B. : Psychologia starzenia się. - Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1969
 5. Chabior Agata: Rola aktywności kulturalno – oświatowej w adaptacji do starości. - Radom: Instytut Technologi Eksploatacji, 2000
 6. Comford Alex: Dlaczego się starzejemy. - Warszawa: Państw. Wydaw. Naukowe, 1968
 7. Dawidowicz Aleksander: Gdy człowiek robi się starszy. - Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1960
 8. Dojrzewanie do pełni życia: starość w literaturze polskiej i obcej / pod red. Stefana Kruka, Elżbiety Flis – Czernik. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Curie – Skłodowskiej, 2006
 9. Dyczewski Leon: Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze. - Lublin: KUL, 1994
 10. Giddens Anthony: Socjologia. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN. - s. 164 – 191 : Socjologia ciała – zdrowie i starzenie się  
 11. Gore Irene: Wiek, a aktywność życiowa. - Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980
 12. Grün Anselm: Pokochaj swój wiek : sztuka starzenia się. -Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2009
 13. Gumowska Irena: Odżywianie ludzi starszych. - Warszawa: ,, Watra”, 1987
 14. Harwas - Napierała Barbara: Psychologia rozwoju człowieka: charakterystyka okresów życia człowieka. T. 2. - Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2000. - s. 263 – 293 : Późna dorosłość. Wiek starzenia się
 15. Jedynecki Andrzej: Ćwiczenia fizyczne i rehabilitacja dla osób starszych w warunkach domowych. - Warszawa:Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988
 16. Kaczmarek Stefan: Rozważania o życiu ludzkim. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1979
 17. Kempisty Czesław: Geriorytm: gimnastyka dla seniorów. - Wrocław: Krajowa agencja Wydawnicza, 1987
 18. Kliszcz Joanna: Psychologia w zawodzie i w pracy opiekuna medycznego. -Sopot: GWP, 2019
 19. Leszczyńska - Rejchert Anna: Człowiek starszy i jego wspomaganie: w stronę pedagogiki starości. - Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, cop. 2005
 20. Modrzewski Jerzy: Socjalizacja i uczestnictwo : studium socjopedagogiczne. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. - s. 181 – 206 : O starości społecznie koniecznej, tolerowanej i izolowanej
 21. Morrison Ruth: Jak starzec się z radością. - Kielce: ,, Jedność”, 2005
 22. Oleś Piotr: Psychologia przełomu polowy życia. - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000
 23. Ona i On w wieku dojrzałym: dolegliwości i choroby. - Warszawa: ,,Grupa Rx'', 2004
 24. Parchomiuk Monika: Starzenie się, starość i umieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną. -Kraków : Impuls, 2019
 25. Piotrowski Jerzy: Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie. - Warszawa: Państw. Wydaw. Naukowe, 1973
 26. Polska starość: praca zbiorowa / pod red. Brunona Synaka. - Gdańsk: Wydaw. Uniwer. Gdańskiego, 2003
 27. Psychologia: podręcznik akademicki. T. 1 / pod red. J. Strelau. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. - s. 324-328 : Starzenie się, umieranie, koniec drogi życiowej
 28. Rembowski Józef: Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. - Poznań: Państw. Wydaw. Naukowe, 1984
 29. Różne oblicza samotności: konteksty pedagogiczne / redakcja naukowa Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska.- Warszawa: Difin, 2019
 30. Rybczyńska Irena: Jak być (kochaną) babcią. - Warszawa: Watra, 1977
 31. Schonfeldt Sybil: Lata, które nam pozostały: myśli o starości. - Warszawa: ,,Pax'', 2000
 32. Staręga Joanna: Ludzie starzy a praca zawodowa. - Wydawnictwo ,, Książka i Wiedza” , 1976
 33. Starość i osobowość: praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Obuchowskiego. - Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002
 34. Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zawodowe skutki starzenia się społeczeństwa / pod red. Janusza Halika. - Warszawa: ISP, 2002
 35. Stuart – Hamilton Jan: Psychologia starzenia się: wprowadzenie . - Poznań: Zysk i S- ka Wydawnictwo, cop. 2006
 36. Susułowska Maria: Psychologia starzenia się i starości. - Warszawa: PWN, 1989
 37. Trafiałek Elżbieta: Polska starość w dobie przemian. - Katowice: ,, Śląsk”, 2003
 38. Wiśniewska – Roszkowska Kinga: Bądź sprawny przez całe życie: gimnastyka dla osób starszych o różnym stopniu sprawności. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw lekarskich, 1983
 39. Worach- Kardas Halina: Fazy życia zawodowego i rodzinnego. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988
 40. Zych Adam: Człowiek wobec starości: szkice z gerontologii społecznej. - Katowice: ,,Śląsk”, 1999

 

 

Artykuły z czasopism

 1. Borecka Irena: Są takie ogrody: program terapeutyczny dla seniorów // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 29-32
 2. Bryła Marek, Maniecka – Bryła Irena: Starzenie się ludzkości jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej // Polityka Społeczna. - 2009, nr 8, s. 14-17
 3. Dettlaff – Lubiejewska Katarzyna: Aktywna jesień życia – rola bibliotek w aktywizacji i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8,s. 18-19
 4. Dettlaff – Lubiejewska Katarzyna:Rola biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych // Poradnik bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 3-7
 5. Grabowska Anna: Z młodzieżą o starości // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 40-44
 6. Golec Marcin: O problemie zdrowej starości // Polityka Społeczna. - 2008, nr 1, s. 5-7
 7. Ilnicka Renata: Wychowanie do starości // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 69-72
 8. Mogielnicka Małgorzata: Tożsamość wieku dojrzałego jako suma dokonań wcześniejszych etapów życia // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 77-82
 9. Parnicka Urszula: Aktywność ruchowa - to zdrowa jesień życia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 4, s. 38-40
 10. Pięcek Beata: Usługi opiekuńczo – lecznicze dla ludzi starszych w opinii dwóch pokoleń // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 14-17
 11. Sowa Józef : Żyjemy dłużej - jak się zdrowo zestarzeć // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 8, s. 4-9
 12. Szukalski Piotr: Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności // Polityka Społeczna. - 2006, nr 9, s. 6-10
 13. Tomczyk Łukasz: Polski senior, a społeczeństwo informacyjne // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 14-15