Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

 

Maria Montessori i jej system wychowania

za lata 1996-2012

 

Hasło : Metoda Montessori

            Maria Montessori

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1.  Badura – Strzelczyk Gabriela : Pomóż mi policzyć to samemu : matematyka w ujęciu Marii Montessori od lat trzech do klasy trzeciej. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2008.  M 372.851

2.  Bednarczuk Beata : Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.    M 372.3

3.  Berg Horst Klaus : Maria Montessori - poszukiwanie życia razem z dziećmi : odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne. -Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007.   M 372.3

4.  Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. - Łódź : Wydawnictwo Palatum ; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, 2009  M  372.3

5.  Miksza Małgorzata : Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.  M 372.3

6. Montessori Maria : Domy dziecięce : metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2005.  M 372.3

7.  Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. - Łódź : Wydawnictwo Palatum ; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, 2009.  M  372.3

8. Skjold Wennerstrom Kristina : Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole. -Kraków : "Impuls", 2007.  M  327.3

 

 

Artykuły z książek

 

1. Adamek Irena : Maria Montessori i jej system // W : Adamek Irena : Podstawy edukacji wczesnoszkolnej.- Kraków : "Impuls", 2000.- S. 146-153  M  372.4

2. Kot Stanisław : Pedagogika naukowa Marii Montessori // W : Historia wychowania. T. 2, Wychowanie nowoczesne : od połowy wieku XVIII do współczesnej doby / Stanisław Kot. - Warszawa : "Żak", 1996. – S. 335-339  M  37(091)

3. Kucha Ryszard : Pedagogika Marii Montessori // W :  Pedagogika : podręcznik akademicki. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. –S. 324-334  M  37.01/.08

4.  Kurdybacha Łukasz : Maria Montessori i jej system wychowania przedszkolnego // W : Historia wychowania. T. 2 / pod red. Łukasza Kurdybachy ; Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – S. 816-824  M 37(091)

5. Łatacz Ewa : Wprowadzenie do wychowania religijnego w pedagogice Marii Montessori // W : Pedagogika alternatywna : dylematy teorii i praktyki / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 1998. – S. 83-89  M 37.01/.08

6.  Miksza Małgorzata, Łatacz Ewa : Metoda Montessori // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 3. t. Franciszek Adamski et al.]. - Warszawa : "Żak", 2004. – S. 173-180  M  37 (03) - czytelnia

7.  Sikorska Iwona : Komunikacja jako przekazywanie znaczeń w pedagogice Rudolfa Steinera i Marii Montessori // W : O komunikowaniu się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gąsiorek i Magdaleny Grochowalskiej. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. – S. 91-102   M 372.3

8.  Szady Katarzyna : Podmiotowość dziecka w systemie pedagogicznym Marii Montessori // W : Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej : praca zbiorowa / pod red. Henryka Machela. - Toruń : Adam Marszałek, 1997. – S. 137-143  M 376

9. Wołoszyn Stefan : Metoda Marii Montessori  //  W : Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, Pedagogika i szkolnictwo w XX stuleciu / wyboru dokonał i oprac. Stefan Wołoszyn. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.- S. 30-49  M 37(091)

10.  Zdybel Dorota : Obraz szkoły Montessori w swietle badań amerykańskich // W : Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000. – S. 257-267  M  37.01/.08

 

 

Artykuły z czasopism

 

1. Baran Zofia, Cyran Alfreda, Momora Zofia : Metoda Marii Montessori – historia i współczesność // Wychowanie w Przedszkolu.- 2002, nr 6, s. 341-343

2. Bednarczuk Beata : Jak upływa czas? // Wychowanie w Przedszkolu.- 2003, nr 1, s. 32-35

3. Bednarczuk Beata : Ocena pracy dziecka według Montessori // Edukacja i Dialog.- 2002, nr 7, s. 66-72

4.  Bednarczuk Beata : Teoriopoznawcze podstawy edukacji metodą Marii Montessori // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 52-58

5. Ciczkowski Wiesław : Pomóż mi, a zrobię to sam : System Montessori w Holandii // Edukacja i Dialog.- 1992, nr 6, s. 45-49

6. Górska Beata : Cicho, cichuteńko.. : pomóż mi zrobić to samemu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2003, nr 9, s. 537-539

7. Guz Sabina :  Kosmiczna edukacja w klasach Montessori // Życie Szkoły. -2004, nr 1, s. 8-14

8. Guza Sabina : Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu.- 2004, nr 5, s. 3-11

9. Guz Sabina : Metoda Montessori a zachowania społeczne dzieci // Wychowanie w Przedszkolu.- 2002, nr 9, s. 515-520

10. Jordan Alicja :  Od aktywności motorycznej do formowania charakteru : pedagogika Marii Montessori // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 9, s. 20-24

11. Jordan Alicja : 100 – lecie pedagogiki Montessori // Wychowanie w Przedszkolu.- 2007, nr 5, s. 10-13

12. Kania Magdalena , Szymańska Joanna : Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 4, s. 269-278

13. Klinkowska Dorota : Pedagogika Marii Montessori // Dyrektor Szkoły.- 2009, nr 1, s. 50-52

14. Kucha Ryszard : Maria Montessori (1870-1952). Dorastanie do przyszłych zadań edukacyjnych // Wychowanie w Przedszkolu.- 2004, nr 5, s. 12-18

15. Kucha Ryszard : Maria Montessori – droga do sukcesu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2005, nr 2, s. 18-23

16. Lenkiewicz Jolanta : Montessori dla małych i dużych // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 1, s. 63-64

17. Lewandowska  - Muller Anna : Model przedszkoli Reggio // Wychowanie w Przedszkolu.- 2007, nr 8, s. 18-20

18. Łatacz Ewa : Maria Montessori o rozwoju mowy u dzieci // Edukacja i Dialog.- 1999, nr 6, s. 26-32

19. Marczak – Pilipczuk Magdalena : Lekcje ciszy // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 4, s. 41-43

20.  Marczak – Pilipczuk Magdalena : Terapia Montessori // Wychowanie w Przedszkolu.- 2012, nr 10, s. 45-46

21.  Marczak – Pilipczuk Magdalena : Praca nauczyciela według metody Marii Montessori //Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 3, s. 24-28

22. Miksza Małgorzata : Nauczycielka nauczycieli – uczennica dzieci // Psychologia w Szkole.- 2006, nr 3, s. 111-122

23. Muzyczka Daria : Wychowani według metody Montessori // Edukacja i Dialog.- 2007, nr 1, s. 26-30

24. Nicholls Katarzyna : Wspieranie autonomii dziecka na lekcjach języka obcego - o pedagogice Marii Montessori w praktyce // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s.  179-182

        25.  Nowak Katarzyna: Alternatywy nauczania - szkoły typu Montessori  // Remedium.- 2017, nr 4, s. 2-4

26. Rabiańska Maria, Kruk Jolanta : Praca według założeń Marii Montessori // Wychowanie w Przedszkolu.- 1997, nr 6, s. 348-349

27. Rotowska Dorota : Pedagogika Montessori – szansa czy utopia? // Meritum.- 2010, nr 3, s. 38-41

28. Rőhrs Hermann : Maria Montessori (1870-1952) // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1999, nr ¾, s. 52-69

29. Sikorska Iwona : Jak stymulować rozwój dziecka // Psychologia w Szkole.- 2007, nr 3, s. 81-87

30. Sikorska Iwona, Strzępek Beata : Jeden dzień z życia przedszkola Montessori // Wychowanie w Przedszkolu.- 2000, nr 6, s. 362-367

31. Stawiarska Izabela, Hila Elżbieta : Obserwuj dziecko w rozwoju // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 7, s. 27-28

32. Wierucka Jolanta, Zwierzchowska Iwona : Maria Montessori – o pisaniu i czytaniu dzieci // Wychowanie w Przedszkolu.- 2008, nr 9, s.17-23

33. Włodarczyk Renata : Ćwiczenia codziennego dnia // Edukacja i Dialog.- 1998, nr 10, s. 42-44

34. Wysmułek Iwona : Nauka języka angielskiego w szkołach m. Montessori w Holandii // Wychowanie w Przedszkolu.- 2011, nr 3, s. 10-14

35. Żółtak Zofia : Idea i dorobek pedagogiczny Marii Montessori w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. – 1996, nr 4, s. 227-229