Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w  Ciechanowie

 

Eurosieroctwo

 

 

Hasło : Eurosieroctwo

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Kozak  Stanisław : Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. - Warszawa : Difin, 2010.  M 316

2. Olearczyk Teresa Ewa : Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. – Kraków : Wydaw WAM : Wyższa  Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna Ignatianum, 2008   M 316

3.  Trusz  Sławomir : Społeczne piętno eurosieroctwa . - Warszawa : Difin, 2012.  M 316

 

 

 

Artykuły z książek

 

1.  Danilewicz Wioletta Teresa : Dziecko w rodzinie rozłączonej // W : Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej -  Theiss. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’, 2005. – S. 135-144  M 316

2. Danilewicz Wioleta : Dzieciństwo w rodzinie migracyjnej // W : Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2008. –S. 185-192   M 316

3. Danilewicz Wioletta : Oblicza dzieciństwa w rodzinach rozłączonych z powodu migracji zagranicznych rodziców // W : Problemy teorii i praktyki opiekuńczej / pod red. Bożeny Matyjas. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. –S. 73-84  M 37.018.3

4. Nowakowska Aleksandra : Wpływ emigracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego // W :Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. - Warszawa : Difin, 2009. –S. 101-116  M 159.9

5. Piekut – Burzyńska Sylwia : Emigracja zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci // W : Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.-S. 49-56  M 316

 

 

 

Artykuły z czasopism

 

1. Boćwińska  - Kiluk Beata , Bielecka Elżbieta : Migracja a psychospołeczny rozwój dzieci // Pedagogika Społeczna.- 2008, nr 3, s. 47-60

2.  Bogusz Lidia : Przyczyny sieroctwa społecznego a szanse reintegracji rodziny // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2001, nr 7, s. 27-33

3. Danilewicz Wioletta : Migracje zagraniczne jako obszar zainteresowań pedagogiki społecznej // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 3, s. 9-22

4. Fidelus Anna : Gdy rodzice emigrują… // Nowa Szkoła.- 2008, nr 6, s. 37-43

5. Fojcik Małgorzata : Dziecko a migracja zarobkowa rodziców // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 12-15

6.  Kolankiewicz Maria : Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 3, s. 81-86

7. Kozdrowicz Ewa, Walczak Bartłomiej : Wnioski i rekomendacje // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 3, s. 182-188

8. Kożuchowska Maria: Rodziny nomadyczne - razem ,ale na odległość // Remedium.- 2017, nr 7-7, s. 28-29

9. Krupa Bożena : Praca rodzica za granicą // Edukacja i Dialog.- 2006, nr 4, s. 67-68

10. Maćkula Dorota : Od Obieżysasa do EUsieroty  - lekcja języka polskiego na Opolszczyźnie // Język Polski w Gimnazjum.- 2009/2010, nr 1, s. 25-41

11. Marek Edward : Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji do Unii Europejskiej // Polityka Społeczna.- 2008, nr 11-12, s. 23-27

12. Miłkowska Grażyna, Kulesa Anna : Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2009, nr 9, s. 3-14

13 Paszkiewicz Aneta : Uczeń, którego rodzice pracują za granicą // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.-  2013, nr 9, s. 26-31

14. Rura Grażyna : ,,Kukułcze Dzieci’’. Problemy emigracyjnego sieroctwa // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2009, nr 9, s. 15-20

15. Rusaczyk Janusz: Eurosieroctwo w rozwoju dziecka // Remedium.- 2017, nr 4, s. 18-19

16. Smolińska Barbara : Tata na emigracji // Charaktery.- 2008, nr 7, s. 76-77

17. Sowa - Behtane Ewa : Emigracja zarobkowa rodziców i eurosieroctwo dzieci przedszkolnych // Edukacja i Dialog. -2014, nr 11/12, s. 44-49

18.Tomaszewska Hanna : Uczestnicy forów internetowych o emigracji zarobkowej rodziców i jej konsekwencjach dla dzieci // Pedagogika Społeczna.- 2008, nr 3, s. 105-142

19.Trusz Sławomir, Kwiecień Magdalena : Eurosieroty i emocje // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 1, s. 4-12

20. Turowski Stanisław : Bieda antywychowuje // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2008, nr 5, s. 39-41

21. Walczak Bartłomiej : Migracje rodzicielskie- skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje // Pedagogika Społeczna. – 2008, nr 3, s. 143-162

22. Walczak Bartłomiej : Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje ,,euroemigracji’’ rodziców i opiekunów // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 21-26

23. Wrzochul - Stawinoga Justyna : Sytuacja szkolna dziecka z rodziny migrantów // Życie Szkoły. - 2014, nr 3, s. 16-19

24.Zbyrad Teresa : Eurosieroctwo - problemy macierzyństwa na odległość // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 3-9

25. Zielińska Anna : Pedagogiczno – prawne aspekty opieki nad dzieckiem w sytuacji wyjazdu rodziców do pracy za granicę //  Pedagogika Społeczna.-2008, nr 3, s.  87-104

 

Strony internetowe

1.      www.eurosieroty.com.pl