Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

 w Ciechanowie

 

Dziecko z zespołem Downa

 

Hasła: Zespół Downa

            Chorzy z zespołem Downa   

           

 

Wydawnictwa zwarte

1.      Cunningham Cliff: Dzieci z zespołem Downa : poradnik dla rodziców. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992  M 376

2.  Kościelska Małgorzata: Dzieci z zespołem Downa. - Warszawa : Centrum Metodyczne   Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999  M 376

3.   Minczakiewicz Elżbieta M.: Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001   M 376

4.      Minczakiewicz Małgorzata: Zespół Downa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010  M 376

5.      Rożnowska Krystyna : Dziecko z zespołem Downa : jaka to musi być miłość. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002.     M  376

6.      Sobolewska Anna: Cela odpowiedź na zespół Downa. - Warszawa : "W.A.B.", 2002  M 376

7.      Waszczuk Halina: Poradnik logopedyczny dla rodziców z zespołem Downa. – Gdańsk : Glottispol, 2005   M  376

8.   Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008  M 376

9.      Zasępa Ewa: Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014  M 376

10.  Zasępa Ewa: Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008 M 376

11.  Zasępa Ewa: Rozwój intelektualny dzieci z zespołem Downa. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydaw, 2003  M  376

 

Artykuły z książek

1.       Baum Ewa: Zespół Downa // W: Baum Ewa: Terapia zajęciowa. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008.- S. 70-73

 

2.   Borowska Teresa : Radzenie sobie matek z ograniczeniami jakie niosą zespół Downa oraz autyzm ich dzieci // W : Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Zenony Gajdzicy i Anny Klinik. – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004. -  S. 79-90  M 376

3.      Cieślicki Wiesław : Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci  z mózgowym porażeniem dziecięcym (MDP), z zespołem Downa i autystycznych // W : Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława  Mihilewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. -  S. 133-142  M 376

4.      Cieślicki Wiesław : Wpływ rehabilitacji w wodzie na usprawnienie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i dzieci  z autyzmem // W : Dziecko z zaburzeniami w rozwoju / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2005. – S. 231-241  M 61

5.      Danilewicz Dorota : Rodzina z dzieckiem z zespołem Downa // W : Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Gdańsk  : Wydaw. Harmonia, 2007. -  S. 123-143  M 376

6.      Gołubiew – Konieczna Monika : Klasy z częściową integracją przykładem rozwiązań edukacyjnych dla uczniów z zespołem Downa // W : Człowiek  z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej - Nieścioruk. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2003. -  S. 257-267  M 376

7.      Jeruzel Elżbieta : Moje piętnaście lat z Piotrkiem //  W : Logopedia : teoria i praktyka / pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smerki. – Wrocław : Agencja Wydaw.  A Linea, 2005. - S. 212-218  M 376

8.      Kaczan Teresa : Wczesna rehabilitacja mowy i jej znaczenie u dzieci z zespołem Downa // W : Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2006. – S. 349-362  M 159.9

9.  Kwaśniewska Grażyna : Postawy rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa wobec rehabilitacji // W : Człowiek  z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej - Nieścioruk. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2003. – S. 143-151  M 376

10.   Łaba Agnieszka : Efektywność wczesnych programów terapeutycznych w kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych dzieci z zespołem Downa // W : Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci / pod red. Eugenii Iwony Laski . – Rzeszów : Wydaw. Uniw.  Rzeszowskiego, 2007. – S. 135-144  M 372.4

11.  Minczakiewicz Elżbieta : Dorosłość z zespołem Downa z perspektywy rodziców i preferowanych przez nich postaw i wzorców społeczno-kulturowych // W : Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2008. – S. 113-124  M 316

12.  Minczakiewicz Elżbieta : Dylematy diagnozy i pomiaru efektów wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa // W : Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2004. – S. 161-168  M 376

13. Minczakiewicz Elżbieta : Sytuacja rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa na tle rodzin okresu przemian transformacyjnych // W : Człowiek  z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej - Nieścioruk. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2003. – S. 133-142  M 376

14.  O integracji raz jeszcze – refleksje matki dziecka z zespołem Downa / oprac. Mirosława Kaczmarek // W : Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Nauk. Zdzisławy Janiszewskiej – Nieścioruk. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2005. – S. 233-236  M 376

15.  Skórczyńska Małgorzata : Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa w wieku przedszkolnym // W : Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2006. – S. 341-347   M 159.9

16.  Zasępa Ewa : Charakterystyka funkcjonowania intelektualnego osób z zespołem Downa  // W : Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka / pod red. Jarosława Roli i Mariny Zalewskiej. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2002. – S. 58-75   M 159.9

17.  Zasępa Ewa : Zaburzenia zachowania u dzieci z zespołem Downa // W : Człowiek  z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej - Nieścioruk. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2003. – S. 39-46  M 376

 

Artykuły z czasopism

1.      Adamczyk Mirosława : Zespół Downa – czy to wyrok ?... w wychowaniu specjalnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 10, s. 44-45.

2.      Chojnacki Kazimierz, Kowalczyk Sabina : Badania zdolności spostrzegania u dzieci z zespołem Downa do wykorzystania w praktyce szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 1, s. 48-50.

3.      Gelleta – Mac Izabela : Dzieci z zespołem Downa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 30-31.

4.      Gołubiew Monika, Prószyńska Edyta : Integracja – razem czy osobno // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 4, s. 287-292.

5.      Niemczykowa Aleksandra : Książka o tym, co się dzieje (pisała babcia, rysował Zbyszek) // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 4, s. 176-186.

6.      Ochlust Joanna, Ścigocka Wiesława : Wczesna interwencja – praktyczne sposoby pomocy ( na przykładzie 4- latka z zespołem Downa) // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 4, s. 306-310.

7.      Pedrucz Beata : Upośledzenie umysłowe a twórczość // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 62-64.

8.      Pisula Ewa : Profile stresów u ojców dzieci z zaburzeniami rozwoju // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 5, s. 419-425.

9.      Pisula Ewa : Stres rodzicielski związany z wychowaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa // Psychologia Wychowawcza. – 1993, nr 1, s. 44-52.

10.  Rzepa Magdalena: Edukacja dzieci z zespołem Downa // Remedium. -2007, nr 2/3, s. 56-57

11.  Skórczyńska Małgorzata, Sadowska Ludwika : Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 67-75.

12.  Żak Bożena : „Przygoda z kotem” // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 1, s. 29-30.