Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

Bezrobocie

Hasło: Bezrobocie

            Rynek pracy

 

Wydawnictwa zawarte

1.      Bąk Ewa : Nietypowe formy  zatrudnienia na rynku pracy. Warszawa : Wyd. C. H. Beck, 2009   M 33

2.      Bezrobotny i co dalej? : rekonwersja jako forma pomocy zwalnianym z pracy w wybranych grupach zawodowych / red. nauk. Zdzisław Bombera, Jerzy Telep. - Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006   M 316

3.      Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia / red. nauk. Teresa Chirkowska-Smolak i Agata Chudzicka. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004  M 159.9

4.      Gawrycka Małgorzata, Wasilczuk Julita, Zwiech Patrycja: Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy. - Warszawa : CeDeWu, 2008  M 33

5.      Jak wygrać z bezrobociem : wskazówki do pracy doradczej i przykłady dobrej praktyki / [wstęp Robert Geisler]. - Rybnik : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2007  M 33

6.      Kabaj Mieczysław: Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000   M  316

7.      Kabaj Mieczysław: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce. - Warszawa : "Scholar", 2004  M Unia Europejska

8.   Kiersztyn Anna:  Czy bieda czyni złodzieja? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008   M 316

9.      Kmiecik-Baran Krystyna:  Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009  M 33

10.  Kozek Wiesława: Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014  M 316

11.  Kwiatkowski Eugeniusz: Bezrobocie : podstawy teoretyczne. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002  M 33

12.  Pilc Michał: Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012. - Warszawa : CeDeWu, 2014  M 33

13.  Polak Ewa: Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne. - Warszawa : "Difin", 2009  M 33

14.  Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej / redakcja naukowa Maciej Boryń, Bartosz Duraj, Sylwia Mrozowska. - Toruń : Adam Marszałek, 2014  M Unia Europejska

15.  Ptaszyńska Barbara:  Transformacja systemowa a transformacyjne bezrobocie strukturalne w Polsce. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2006 M 33

16.  Reszke Irena: Wobec bezrobocia - opinie, stereotypy. - Warszawa : "Scholar", 1995 M 33

17.  Różne oblicza bezrobocia / pod red. Małgorzaty Szylko-Skoczny ; Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Elipsa", 1999  M 33

18. Sarzyńska Ewa: Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007  M 316

19.  Socjologia bezrobocia / wybór : Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski . - Katowice: Śląsk, 1999  M 316

20.  Sosnowski Maciej, Wieczorek Leszek: Skazani na rynku pracy.- Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2008  M 33

21.  Suchy Stanisław: Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych. - Warszawa : Difin, 2010  M 374

22.  Ślebarska Katarzyna: Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia : studium konfrontatywne. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2010  M 35/36

23.  Unolt Jerzy: Ekonomiczne problemy rynku pracy. - Katowice : Śląsk, 1999  M 33

24.  Wojdyło-Preisner Monika: Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009  M 33

25.  Woźniak Beata: Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008  M 33

26.  Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu / pod red. Wojciecha Pacho i Marka Garbicza. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008  M 33

 

Artykuły z książek

1.      Kozek Wiesława:  Bezrobocie jako zjawisko społeczne // W: Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / red. Mirosława Maroda. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2002.- S. 137-157  M 316

2.      Pilch Jolanta: Bezrobocie – nowa kwestia społeczna // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. - Warszawa : "Żak", 1995. –S. 367-387  M 37.01/.08

3.      Reszke Irena: Bezrobocie // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red.  Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. –S. 351-356   CZ 37.01/.08

4.      Sobczak Jerzy Bogdan: Bezrobocie // W: Encyklopedia socjologii. T. 1, A-J / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al. ; red. nauk. Andrzej Kojder et al.]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. –S. 64-67 CZ 316

5.      Szczepska – Pustkowska Maria: Dzieci bezrobocia i biedy // W: Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. –S. 117-133   M 316

 

Artykuły z czasopism

1.      Buchta Jolanta, Wilczyńska - Kwiatek Agnieszka: O młodych bezrobotnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1997, nr 9, wkładka s. 12-15

2.     Caban Magdalena Joanna, Rewerski Tomasz: Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne u osób pracujących i bezrobotnych // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 8-10

3.      Czesla Alfred: Bezrobocie młodzieży na Warmii i Mazurach // Polityka Społeczna. - 2006, nr 2, s. 19-24

4.      Domańska Lidia: Reakcje adaptacyjne na trudnym rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego // Polityka Społeczna. - 2006, nr 2, s. 24-28

5.      Jacukowicz Zofia: Płaca minimalna i bezrobocie-hipotetyczne związki // Polityka Społeczna. - 2005, nr 8, s. 1-5

6.      Kowalska Grażyna: Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje// Edukacja. - 2006, nr 2, s. 20-27.

7.      Kozłowski Paweł: Bezrobocie i wymuszony indywidualizm // Nowa Szkoła. - 1999, nr 6, s. 53-55

8.      Kozłowski Paweł: Bezrobocie w Polsce // Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s. 53-54

9.      Kozłowski Paweł: Zatrudnieni- bezrobotni- wykluczeni // Nowa Szkoła. - 2001, nr 9, s. 55-56

10.  Krawczonek Magdalena: Bezrobocie-problem współczesności // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 53-56

11.  Kubicki Paweł, Cichowicz Ewa: Rodzina wobec wykluczenia społecznego - analiza "Pamiętników bezrobotnych" // Polityka Społeczna. - 2005, nr 4, s. 26-30

12.  Kukulak – Dolata Iwona: Współpraca między urzędami pracy a agencjami zatrudnienia w obsłudze rynku pracy // Polityka Społeczna. - 2008 nr 1 s. 8-12

13.  Leszczewska Krystyna: Aktywność osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 17-19

14.  Marzec Helena: Instytucjonalne wspomaganie rodzin bezrobotnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1998, nr 10, wkładka s. 7-9

15.  Matyjas Bożena: Dzieciństwo w rodzinach bezrobotnych w środowisku małego miasta // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 39-50

16.  Miedziński Bogdan:  Bezrobocie - konieczne nowe podejście // Polityka Społeczna.- 2013, nr 7, s. 6-13

17.  Mosiek Piotr: Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 54-55

18.  Muster Rafał: Czas pozostawania bez pracy a problemy aktywacji bezrobotnych w świetle badań empirycznych // Polityka Społeczna. - 2010, nr 3, s. 20-26

19.  Niedzielski Eugeniusz, Domańska Lidia: Bezrobocie a rozwój gospodarczy  // Polityka Społeczna. - 2005, nr 5-6, s. 15-18

20.  Podogrodzka Małgorzata: Regionalny indeks jakości zasobu bezrobotnych w Polsce w latach 1990-2010 // Polityka Społeczna. - 2012, nr 2, s. 1-10. Bibliogr.

21.  Porożyński. Henryk: Aspiracje zawodowe bezrobotnych absolwentów po wejściu Polski do Unii Europejskiej // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 20-25

22.  Raczkowska  Jadwiga:  Bezrobocie barierą samodzielności // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2014, nr 2, s. 3-14

23.  Raczkowska Jadwiga: Pedagogiczne problemy bezrobocia // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1994, nr 4, s. 19-21

24.  Rusek Lucyna: Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie jednostki i rodziny // Polityka Społeczna. - 2006, nr 1, s. 27-31

25.  Sobocka-Szczapa Halina: Analiza SWOT w strategicznej ocenie lokalnego rynku pracy : przypadek rynku pracy m. st. Warszawy // Polityka Społeczna. - 2006, nr 2, s. 14-19

26.  Staszewska Ewa: Status prawny bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka // Polityka Społeczna. - 2005, nr 1, s. 10-13

27.  Szymański Mirosław: Bezrobocie rodziców a osiągnięcia szkolne ich dzieci  // Edukacja. - 1996, nr 4, s. 85-101

28.  Woźniak Marcin:  Oblicza bezrobocia długotrwałego // Polityka Społeczna. - 2010, nr 3, s. 8-14

 

Zbiory audiowizualne

1.       Jak znaleźć dobrą pracę.. Kas. 1 [Film]. Warszawa : Telewizja Polska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998    F 474 

2.      Jak znaleźć dobrą pracę. Kas 2 [Film]. Warszawa : Telewizja Polska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998   F 475