Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

 

ARTETERAPIA

(choreoterapia, muzykoterapia, teatroterapia, poezjoterapia)

Hasła: Arteterapia

            Choreoterapia

            Muzykoterapia

            Terapia sztuką

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 1. Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław  Karolak, Wiesława Kaczorowska. - Łódź :         Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2008   M 61
 2. Borowska  - Beszta Beata : Echa ekspresji: kuluroterapia w andragogice specjalnej. - Kraków: Oficyna Wydawnicza ,, Impuls'', 2008  M 376
 3. Dylematy edukacji artystycznej. T. 1, Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze / pod. red. Wiesławy Limont i Kamili Nielak – Zawadzkiej. - Kraków: Oficyna Wydawnicza ,, Impuls”, 2005 M 37.01/.08
 4. Dylematy edukacji artystycznej. T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka /pod. red. Wiesławy Limont i Kamili Nielak – Zawadzkiej . - Kraków: Oficyna Wydawnicza ,, Impuls'', 2006  M 37.01/.08
 5. Gąsienica – Szostak Aldona: Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003 M 61
 6. Gładyszewska – Cylulko Joanna: Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizacją  i inne techniki arteterapii .- Kraków: Oficyna Wydawnicza ,, Impuls'', 2007  M 159.9
 7. Głowacka Elżbieta: Artediagnoza: psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006  M 61
 8. Gulińska  - Grzeluszka Diana: Muzykoterapia dzieci agresywnych. - Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej, 2009   M 61
 9. Handford Olga: Bajka o twórczym rozwoju i arteterapii. - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2007  M   82(091)-93
 10. Handford Olga: Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii. - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno  - Ekonomicznej, 2008  M 37.01/.08
 11. Jarkowska Agnieszka Ewa: Muzyka  jako element wychowania  w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością. - Tychy: ,,Maternus Media'' , cop. 2004  M 61
 12. Jutrzyna Ewelina: Niepełnosprawni w świecie muzyki. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2007   M 61
 13. Jutrzyna Ewelina: Terapia muzyką w teorii i praktyce tyflologicznej. - Warszawa: Polski Związek Niewidomych. Zakład Nagrań i Wydawnictw, 2007  M 61
 14. Kaca Przemysław: Hip-hop jako narzędzie resocjalizacji młodzieży. - Gdynia: Novae Res, 2014   M 376
 15. Kalbarczyk Anna: Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli: praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat  (ponad 100 tematów plastycznych). - Kraków: Oficyna Wydawnicza ,, Impuls'', 2006 M 372.4
 16. Karolak Wiesław: Rysunek w arteterapii. - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno -Ekonomicznej, 2005  M 61
 17. Konieczna Ewelina J. : Arteterapia w teorii  i praktyce. -Kraków: ,, Impuls'', 2004 M 61
 18. Konieczna –Nowak Ludwika: Wprowadzenie do muzykoterapii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013  M 61
 19. Lewandowska Kinga: Muzykoterapia dziecięca: zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej.- Gdańsk : [nakł. autora.], 2001  M 159.9
 20. Muzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi, jeden cel / red. nauk. Ditta Baczała i Jacek J. Błeszczyński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014    M Logopedia
 21. Natanson Tadeusz : Wstęp do nauki o muzykoterapii. -Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979  M 78
 22. Nordoff Paul: Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: historia, metoda i praktyka. - Kraków: Oficyna Wydawnicza ,, Impuls'', 2008  M 61
 23. Nowe trendy w edukacji muzycznej / pod red. Andrzeja Białkowskiego. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2005  M 372.878
 24. Oblicza muzyki Fryderyka Chopina w pedagogice specjalnej / pod red. Szymona Kawalli, Leszka Plocha. - Warszawa : Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", 2011  M 61
 25. Piszczek Maria: Terapia zabawą, terapia przez sztukę: (wybrane zagadnienia i metody).- Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2002  M 61
 26. Raszewska Maria: Muzyka otwiera nam świat: program muzycznych zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem.- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2009  M 376
 27. Rudowski Tomasz: Arteterapia : inspiracje i wartości. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2014  M 61
 28. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Jankowiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013 M  376
 29. Stachyra Krzysztof: Muzykoterapia i terapia przez sztuki plastyczne w piśmiennictwie polskojęzycznym. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 2007 M 61
 30. Szulc Wita: Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji. -Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 2005  M 61
 31. Zalewski  Mirosław: Muzyczna zabawa. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2008 M 376

 

Artykuły z czasopism

 

 1. Baran Ewa: Muzykoterapia  na zajęciach szkolnych // Lider. - 2004, nr 12, s. 15-16
 2. Baran Zbigniew: Terapeutyczna funkcja sztuki a osobowość dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 4, s. 195-198
 3. Baranowska- Jojko Ewa, Wiechuła Aleksandra: sztuka jako terapia // Wychowanie w Przedszkolu.- 2017, nr 7, s. 26-29
 4. Bula Danut : Arteterapia w służbie inteligencji emocjonalnej // Język Polski w Szkole IV –VI. – 2012/2013, nr 4, s. 22-32
 5. Dębicka Izabela: Dziecko u progu nauki szkolnej – założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 68-76
 6. 5.Dębicka Izabela: Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych//Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 41-46
 7. Dębicka Izabela: Scenariusz pozalekcyjnej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 91-101
 8. Dębicka Izabela: Wykorzystanie technik muzykoterapeutycznych w stymulacji emocjonalnej dziecka // Nauczanie Początkowe.- 2010/2011, nr 4, s. 56-65
 9. Dębicka Izabela: Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w kształtowaniu funkcji manualnych dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 55-60
 10. Dybczyńska Joanna: Terapia przez teatr // Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 56-59
 11. Fejszer Łukasz: Rola muzykoterapii w stymulacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną // Kultura Fizyczna. - 2010, nr 5-8, s. 44-54
 12. Florczykiewicz Janina: Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację // Opieka -  Wychowanie – Terapia. - 2002, nr 1, s. 30-32
 13. Florczykiewicz Janina: Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego – implikacje do resocjalizacji przez sztukę  // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 176-185
 14. Fronczak Joanna: Arteterapia w przedszkolu czyli jak poznawać dziecko za pomocą sztuki // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 10, s. 2-5
 15. Gołębiewska Ilona: Arteterapia jako forma oddziaływania na dziecko // Życie Szkoły.- 2011, nr 2, s. 12-15
 16. Gołębiewska Ilona: Zajęcia z arteterapii. Scenariusz // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 22-25
 17. Grenda Iwona: Elementy muzykoterapii w przedszkolu.- 2017, nr 1, s. 54-56
 18. Grudziewska Ewa: Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym //  Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200
 19. Grzeszewski Henryk: Muzyka w wychowaniu i terapii dziecka niepełnosprawnego // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 3, s. 150-154
 20. Gulińska – Grzeluszka  Diana: Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9 – 1 lat // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 13-17
 21. Hoffmann Beata: Arteterapia w oddziałach edukacyjno- terapeutycznych // Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze.- 2015, nr 9, s. 38-43
 22. Iwanicki Hubert: Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego  // Opieka- Wychowanie – Terapia.- 1999, nr 4, s. 38
 23. Janeczko - Czekirda Marta: Wykorzystanie arteterapii  w pracy z dziećmi słabowidzącymi  w wieku przedszkolnym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2017, nr 8, s. 14-23
 24. Jezierska Grażyna: Warsztaty arteterapeutyczne : spotkanie ze sztuką // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 28-39
 25. Jutrzyna Ewelina: Sztuka a terapia // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 302-303
 26. Kilian Marlena,  Małgorzata Cichocka: Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci niewidomych i  słabowidzących  - założenia teoretyczne. Cz. 1 // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 245 – 257
 27. Kilian Marlena, Małgorzata Cichocka: Muzykoterapia w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową na podstawie zajęć prowadzonych w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Laskach // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2012, nr 3, s. 184-196. Bibliogr.
 28. Koczorowska  - Masny Joanna: Terapia tańcem jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 1, s. 50-54
 29. Konieczna Ewelina J.: Choreoterapia – taniec leczący duszę //  Edukacja i Dialog. – 2003, nr 8, s. 60-64
 30. Kryniewski Leszek: Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s. 49
 31. Krzyśka Sławomir Macie : Poezjoterapia wzbogaca duchowo // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 66-69
 32. Krzyśka Sławomir Maciej: Terapeutyczne aspekty poezji // Edukacja i Dialog.- 2006, nr 8, s. 61-66
 33. Kuras Bożena: Terapia przez sztukę // Życie Szkoły. -2005, nr 10, s. 26-28
 34. Kłysz - Sokalska Natalia: Muzykoterapia, choreoterapia oraz terapia tańcem i ruchem jako forma profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2017, nr 2, s. 18-23  
 35. Lewandowska Dorota: Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 38-40
 36. Łukaszewska Maria: Małopolskie pejzaże : scenariusz zajęć z wykorzystaniem arteterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 34-35
 37. Makowska Katarzyna: Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 17-20
 38. Muraszko Bożena: Arteterapia czyli psychorysunek // Edukacja i Dialog. -1995, nr 10, s. 49-52
 39. Muraszko Bożena: Arteterapia w szkole //  Nowa Szkoła. - 1995, nr 3, s. 5-8
 40. Napiórkowska Mariola : Arteterapia w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 11, s. 20-23
 41. Olas Anna: Arteterapia inspiracją dla pedagogiki // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 298-306
 42. Opala – Wnuk Koryna: Arteterapia – poza schematem szkolnej ławki // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 3-11
 43. Palider Anna, Poręba Monika: Zajęcia muzyczno – taneczne jako forma terapii przez sztukę // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2003, nr 4, s. 213-214
 44. Ploch Leszek: Fundacja krzewienia kultury artystycznej osób z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 105-109
 45. Ploch Leszek: Inicjatywa krzewienia kultury artystycznej osób  z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 98-100
 46. Płocka Weronika: Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu . – 2012, nr 3, s. 36-39
 47. Regner Anna, Kassalik Krzysztof: Szkoła integracyjna przez arteterapię // Nowa Szkoła. -1996, nr 9, s. 59-60
 48. Sadowska Katarzyna: Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły.- 2013, nr 6, s. 4-7
 49. Sarti Barbara Beata: Czy zawsze warto być posłusznym? (scenariusz zajęć arteterapeutycznych dla klas IV-VI) //Wszystko dla Szkoły. -2010, nr 9, s. 24-25
 50. Sienkiewicz – Wilowska Julia Anastazja: Taniec i choreoterapia we wspieraniu rozwoju dziecka  // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 9, s. 36-40
 51. Sienkiewicz  - Wilowska Julia Anastazja: Terapeutyczna funkcja muzyki // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 3, s. 24-28
 52. Sobińska Hanna: Elementy muzykoterapii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 35-
 53. Stachyra Krzysztof: Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, nr 3, s. 115-119
 54. Stadnicka Aleksandra: Muzykoterapia Nordorff – Robbind // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 29-30
 55. Stawecka Anna: Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej  dzieci przewlekle chorych – propozycja wprowadzenia elementów arteterapii // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 103-109
 56. Szczyrba Sebastian: Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu // Nauczanie Początkowe. -2004/2005, nr 3, s. 47-54
 57. Szulc Wita: Historia arteterapeutyki // Edukacja i Dialog. -2006, nr 8, s. 66-69
 58. Trochimiak Barbara: Arteterapia  - problemy definicyjne. - Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 376-379
 59. Vogt – Kostecka Maja: Arteterapia i techniki projekcyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą // R emedium.- 2017, nr 7-8, s. 39-41
 60. Umer Teresa: O rozwój przez sztukę // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1996, nr 4, dod. ,, Przygotowanie do Życia'' s. (9-12)
 61. .Woźniak Małgorzata: Muzykoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 38-40
 62. Woźniczka Ewa: Muzykoterapia w  aktywowaniu dzieci nieśmiałych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 48-50
 63. Woźniczka Ewa: Terapeutyczne walory muzyki //  Wychowanie w Przedszkolu .- 2010, nr 1, s. 10-16
 64. Żychowska Teresa: Terapeutyczno – wychowawcze walory muzyki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1999, nr 2, s. 58-68