Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno - Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Alkoholizm. Przyczyny i sposoby zapobiegania

 

 

 

Hasło : Alkoholizm

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Abstynencja między profilaktyką, a terapią / pod red. Piotra Kulbackiego. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006  M 61

2. Alkohol , alkoholizm i ja. Lublin: Fundacja Rozwoju KUL: “Polihymnia”, [2002]  M 61

3. Alkohol, alkoholizm i przemoc. Lublin: “Polihymnia”, 2004  M 61

4. Bądźmy trzeźwi: praca zbiorowa. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1982  M 316

5. Czym się dzisiaj trujemy ?/ [przedm. Jan Markiewicz]. Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986  M 61

6. Dragan Małgorzata: Doświadczenia traumatyczne, a uzależnienie od alkoholu. Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008  M 61

7. Dodziuk Anna : Trudna Nadzieja. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005  M 61

8. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy . Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA. Wydawnictwo Edukacyjne, 2006  M 61

9. Dzieci alkoholików. Jak je rozumieć, jak im pomagać. Wybór i oprac. Alicja Pacewicz. Warszawa: Polska Liga Trzeźwość , 1994  M 316

10. Hellsten Tommy: Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików. Łódź: “Ravi”, 2004 M 61

11. Kałdon Barbara: Profilaktyka alkoholowa w szkole. Stalowa Wola: Wydział Nauk Społecznych Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Oficyna Wydaw. Fundacji Uniwersyteckiej, cop. 2003  M 37.01/.08

12. Klimek Zbigniew : Profilaktyka zagrożeń w praktyce. Jelenia Góra : nakładem autora, 2008  M 37.01/.08

13. Kołakowska – Przełomiec Helena : Społeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich. Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979  M 316

14. Kulczycki Michał, Zduńczyk Jerzy : Prawo w ochronie trzeźwości i pracy w rodzinie. Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1979  M 34

15. Lowe Geoff: Picie młodzieży, a style życia w rodzinie. Warszawa: Państw. M 316

Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000

16. Łakomski Marian: Dlaczego inteligentny program profilaktyczny w szkole: pomoc dydaktyczno – wychowawcza dla nauczycieli. Kraków: ,, Impuls”, 2004  M 37.01/.08

17. Łakomski Marian: Pomóż uzależnionym!: integralny program profilaktyczny w szkole: poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Kraków : Oficyna Wydawnicza ,, Impuls”, 2007   M 37.01/.08

18. Maxwell Ruth : Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003 M 61

19. Mellibruda Jerzy, Sobolewska- Mellibruda Zofia: Integracyjna Psychoterapia uzależnień: teoria i praktyka. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 2006  M 61

20. Miller William, Munoz Ricardo: Picie kontrolowane: sposoby na uwarunkowanie . Warszawa: Wydawnictwa Edukacyjne PARPA, 2006  M 61

21. Młodzież z grupy ryzyka: perspektywy profilaktyki / Prac. zbior. pod red. Miry Prajsner. Warszawa: Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003  M 316

22 . Nawroty w uzależnieniach / prac. zbior. pod red. Michaela Gossopa. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997 M 61

23. Niewiadomska Iwona, Sikorska - Głodowicz Marta: Alkohol. Lublin: “Gaudium”, 2004  M 61

24. Pecyna Maria Bogumiła: Uzależnienie alkoholowe w rodzinach wiejskich. Warszawa: “Żak” , 1998  M 159.9

25. Robinson Bryan E. : Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo PARPAMEDIA, 2008  M 159.9

26. Rodzina z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006  M 61

27. Rurawski Józef : “Myśmy gorycz zmienili na wino”. Motyw alkoholu we współczesnej prozie polskiej. Warszawa: Polska Liga Trzeźwość , 1994  M 92(091)

28. Sobolewska Zofia: Odebrane dzieciństwo: psychologiczne problemy dorosłych dzieci alkoholików. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2000  M 159.9

29. Słowik – Gabryelska Anna: Patologie społeczne: alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Opracowanie dla studentów studiów zawodowych. Kierunek zdrowi publiczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006 M 61

30. Sztander Wanda: Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, 2006 M 61

31. Sztander Wanda: Interwencja wobec osoby uzależnionej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006 M 61

32. Sztander Wanda: Pułapka współuzależnienia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006 M 61

33. Śledzianowski Jan: Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004 M 61

34. Teesson Maree: Uzależnienia. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne , 2005 M 61

35. Vogler Roger: Nastolatki i alkohol: kiedy nie wystarczy powiedzieć “nie”. Warszawa: Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003  M 316

36. Wawerska – Kus Joanna: Dzieciństwo bez dzieciństwa. Warszawa: Wydawnictwo Dywiz, cop. 2009 M 316

37. Wegscheider – Cruse Shaton: Nowa szansa: nadzieja dla rodziny alkoholowej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2000  M 316

38. Wilmes David: Jak wychować dziecko, które mówi – Nie! Alkoholowi i narkotykom: to książka dla rodziców troszczących się o swoje dzieci. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005  M 159.9

39. Zachowanie ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej - Bulik. Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2006  M 37.01/.08

40. Zakrzewski Paweł: Losy życiowe i przestępczość młodych alkoholików. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1977  M 316

 

Artykuły z czasopism

 

1. Bach - Olasik T.: Rozwój emocjonalny dzieci alkoholików // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1996, nr 10, s. 20-24

2. Błaszczyk L. M.: Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2 s. 33-36

3. Chudy A.: Alkohol oszukuje // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 20-21 (konspekt)

4. Cieszyńska A.: Zajęcia psychoedukacyjne ,, Nasze Spotkania” // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 43-44

5. Dysfunkcje i patologie w rodzinie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. (2-5)

6. Esmund K.: Młodzież wobec problemów alkoholu i narkotyków // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1995, nr 9, s. (6-10)

7. Esmund M., Esmund K.: Realizacja programu ,, NOE” // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 17-24

8. Esmund M., Esmund K.: Szkoła wobec aktualnych problemów młodzieży: propozycje pracy z uczniami // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1996, nr 4, s. 19-23

9. Gacek M. : Rozpowszechnienie napojów alkoholowych w środowisku młodzieży akademickiej w Krakowie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005. - nr 6-7 s. 16-18

10. Gacek M.: Rozpowszechnianie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 5, s. 17-19

11. Ginowicz H.: Uzdrawianie z nałogu // Charaktery. - 2007, nr 9, s. 22-25

12. Graniger J. : Młodzież i alkohol // Psychologia w Szkole 2005 nr1 s. 111-118

13. Hołyst B. : Zagrożona młodzież // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 3, s. 101-123

14. Iłendo – Milewska A. : Cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań problemowych – klasa III gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. -2005, nr 1, s. 11-13

15. Iwanicka I.: Picie czyli życie // Nowa Szkoła . - 2000, nr 4, s. 37-39

16. Kopeć E. : Jak pokazywać skutki alkoholizmu? // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 50-53

17. Kosiba M. : Uzależnieniom: Nie! // Lider. - 2004, nr 11, s. 7-12

18. Kowal A., Zielińska D. : ,, Konar” - program profilaktyki uzależnień alkoholowych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 28-30

19. Kraska R., Chudy A.: Sąd nad alkoholem: scenariusz inscenizacji dla uczniów gimnazjum lub liceum // Wszystko dla szkoły. - 2005, nr 6, s. 21-22

20. Krasowska M.: Dziecko z rodziny alkoholowej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 34-38

21. Kucharska - Żądło M., Albin R.: Istota uzależnienia od alkoholu: scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9,s. 14-15

22. Kucińska M.: Dorosłe dzieci od nowa // Charaktery. - 2006 nr 6 s. 72-73 ; Nieustanny wstyd, ciągła wina. Dorosłe dzieci alkoholików // Charaktery. - 2006, nr 7, s. 64-65; Krzywda która tkwi głęboko. Dorosłe dzieci alkoholików // Charaktery. - 2006,nr 8, s. 72-73

23. Łuczak E., Łaska – Mierzejewska T.: Rozwój fizyczny i stan zdrowia dzieci z rodzin alkoholowych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1990, nr 9, s. (140 - 143)

24. Łukasik J. : Współczesna młodzież a używanie alkoholu // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 19-23

25. Miesztalski S., Szymański M.: Cele i strategie wychowania w trzeźwości // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1991, nr 4, s. 83-91

26. Milewska A.: Cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań problemowych – klasa III gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. -2005, nr 1, s. 11-13

27. Pietruszka W.: A przecież może być inaczej: montaż o tematyce antyalkoholowej // Wszystko dla Szkoły. - 2005 nr 1 s. 19-21

28. Rudzińska Z. : Niebezpieczeństwo – alkohol // Edukacja i Dialog.- 2002, nr 2, s. 49-54

29. Rudzińska Z.: Zapobiegajmy! Chrońmy (profilaktyka alkoholowa) // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 41-44

30. Sawaściuk E.: Z FAS -trygowane dzieci // Charaktery. - 2007, nr 8, s. 64-67

31. Seweryńska A. M., Wolfram B.: Terapia dzieci alkoholików // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze . -1998, nr 9, s. 24-27

32. Sikorski W.: Picie alkoholu przez uczniów w opinii młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. (15-16)

33. Skrzypczak W.: O programie ,, Tak czy nie” // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze . - 1996, nr 5, s. 25-26

34. Skuza A.: Szansa na powrót alkoholika do życia // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 33-37

35. Sobecki W.: Dzieci i alkohol // Nowa Szkoła. - 1998, nr 10, s. 33-34

36. Strychowska A.: Przyczyny sięgania po alkohol // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 30-32

37. Szawdyn L.: A kiedy tata wytrzeźwieje // Charaktery. - 2007, nr 12, s. 52-56

38. Szawdyn L.: Miesiąc bez picia i ci dalej // Charaktery. - 2007, nr 10, s. 52-55

39. Szymańska B.: Dzieci alkoholików w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 49-52

40. Szymańska B.: Miłość, ciepło i trochę przestrzeni // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 31-37

41. Szymańska M.: Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 42-45

42. Tatala M.: Czynniki psychospołeczne w kształtowaniu postawy trzeźwości u młodzieży // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s. 75-92

43. Tatarowicz J.: Nietrudno uwikłać się w problem alkoholowy... // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 45-46

44. Turek A.: Program profilaktyki globalnej ,, Eupen” // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1996, nr 7, s. 21-26

45. Tyburska A. : Alkoholizowanie się nieletnich i jego konsekwencje // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 15-17

46. Wojcieszek K.: Przyczyny problemów alkoholowych młodzieży //Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. (12)-(16)

47. Woydyłło E.: Nie czynię dobra, które chcę // Charaktery. - 2007, nr 9, s. 16-21

48. Zbyrad T.: Dorosłe dzieci alkoholików - wspomnienia o rodzinie z okresu dzieciństwa // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2009, nr 3, s .45-50

49. Żurakowska B. : Lepiej zapobiegać niż leczyć: profilaktyka uzależnień w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 1-3