Smaller Default Larger

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
        ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów, tel. (023) 672-33-77  fax: (023) 672-65-98
        www.bpciechanow.edu.pl


REGULAMIN
I powiatowej edycji konkursu „Wydajemy Własną Książkę”

I Cele konkursu:
•    kształtowanie kultury czytelniczej,
•    pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej i edytorskiej.

II Uczestnicy i opiekunowie
•    Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu ciechanowskiego
•    Opiekunem autora/autorów będzie nauczyciel bibliotekarz szkolny.

III Nagrody:
•    Każda nadesłana książka oceniana będzie w trzech kategoriach:
- literackiej,
- plastycznej,
- edytorskiej.
•    Książki będą oceniane w  następujących kategoriach wiekowych:
- klasy I –III,
- klasy IV – VI,
- gimnazjum.
•    Oceny dokona jury powołane przez organizatora.
•    Książka może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej, dwóch lub trzech kategoriach.
•    Książce nagrodzonej w trzech kategoriach przyznany zostanie tytuł „Złotej Książki”.

•    Nagrodzone prace zostają przesłane do edycji wojewódzkiej konkursu i stają się własnością Biblioteki „Białych Kruków” Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im. C. K. Norwida w Warszawie.

IV Sposób realizacji
•    Książka od początku do końca może być dziełem jednej osoby. Może być również wynikiem pracy kilku autorów.
•    Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały.  Mile widziane są formy wykazujące samodzielność i pomysłowość, np. książki-zabawki, niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię i wzbogacające wymowę literacką. Najwyżej oceniane będą prace samodzielnie wykonane przez autorów.
•    Tematyka dowolna.
•    Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje:
- tytuł,
- imię i nazwisko autora (autorów), ilustratora,
- rok i miejsce wydania (mile widziana pieczątka biblioteki szkolnej).
•    W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk.
•    Do każdej nadesłanej książki należy dołączyć kartę zgłoszenia (dostępną na stronie internetowej organizatora lub w Bibliotece Szkolnej).
•    Każdy autor oddzielnie wypełnia indywidualnie kartę zgłoszenia
Karta zgłoszenia zawiera:
- tytuł książki,
- imię i nazwisko autora,
- wiek autora,
- rok i miejsce wydania,
- imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
- nazwisko nauczyciela bibliotekarza,
- nazwę i adres placówki wraz z numerem telefonu.

•    Prace stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący działalność Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.
•    Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
•    Wybrane prace stają się własnością Biblioteki „Białych Kruków” przy Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie.
•    Finał konkursu jest przewidywany w marcu 2017 roku.

Książki należy składać do 6 lutego 2017 roku
w swojej BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Wszystkie „wydane książki” należy złożyć
w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie do 10 lutego 2017 roku