Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską

Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską

Niniejsza praca ukazuje owe korzyści i rozwiązania, uwzględniając jednocześnie przemiany zachodzące na unijnym rynku pracy. W pracy nakreślono obraz przekształceń na polskim rynku pracy w okresie przedakcesyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku wiejskiego. Analiza poziomu, struktury, elastyczności zatrudnienia, bezrobocia i stopnia regulacji rynku pracy umożliwiła próbę odpowiedzi na pytania, na ile polski rynek przybliżył się do unijnego i jakie miejsce zajmuje pod tym względem Polska pośród krajów aspirujących.

Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu Uzależnieni i bezrobotni
4 of 11