Dzień Judaizmu

Społeczność żydowska Mazowsza w XIX - XX wieku

Społeczność żydowska Mazowsza w XIX - XX wieku

W niniejszej publikacji przedstawione zostały dzieje społeczności żydowskiej Mazowsza Północnego od momentu utraty niepodległości przez państwo polskie do wybuchu II wojny światowej i zagłady mazowieckich Żydów. Praca posiada charakter chronologiczno-problemowy. Stanowi próbę przedstawienia obrazu życia ludności żydowskiej na Mazowszu przez pryzmat wydarzeń politycznych i szybko zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych, do których Żydzi wnosili wiele pozytywnych elementów, przyspieszających tempo i zakres przeobrażeń ekonomicznych.
Omówiono również zagadnienia dotyczące rozmieszczenia i mobilności terytorialnej ludności żydowskiej, jej struktury społecznej i zawodowej w kolejnych okresach historycznych. Zaprezentowano politykę władz państwowych zaborczych i okupacyjnych wobec tej najliczniejszej na Mazowszu grupy narodowościowo-wyznaniowej oraz stosunki polsko-żydowskie. Wiele miejsca poświęcono zaprezentowaniu stanowiska mazowieckich Żydów wobec wydarzeń politycznych.

Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii Wojna i przemoc w religiach świata
4 of 8