Smaller Default Larger

          27 listopada 2013 r. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie przy udziale  Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie zorganizowało seminarium „Zadania bibliotek pedagogicznych i szkolnych w świetle nowych przepisów prawa oświatowego” dla nauczycieli bibliotekarzy szkół i placówek oświatowych.

            Spotkanie odbyło się w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie. Agnieszka Pietryka – kierownik Zespołu Informacji Pedagogicznej z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie,  przedstawiła założenia  nowego systemu doskonalenia nauczycieli, wskazała na rolę i zadania bibliotek pedagogicznych w nowym modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli. Przybliżyła działania związane z nowymi zadaniami z wykorzystaniem zasobów biblioteki pedagogicznej.

             Biblioteki pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2013 r. roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, będą przystosowywały swoją pracę do nowych wymagań, których realizacja będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Nowe wymagania dotyczą:

·  organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

·  organizowania i prowadzenia wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,

·  organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

  Celem zmian jest szersze włączenie bibliotek pedagogicznych do procesu wspomagania szkół i placówek. 

              Dotychczasowe doświadczenia i działania Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie w zakresie wspomagania szkół przedstawiła dyrektor biblioteki, Grażyna Brzezińska.